کد10758-ست تدی بچه گانه وارداتی

سایز 60:مناسب ۴.۵سالدور سینه: ۸۰بلندی بلوز:۴۵دور کمر شلوار بدون کشسانی:۴۶ با کشسانی :۷۰دور باسن:۷۶بلندی شلوار:۶۰بلندی آستین:۴۴. سایز 70: مناسب ۵.۶سال دور سینه: ۸۵بلندی بلوز:۵۰دور کمر شلوار بدون کشسانی:۵۰ با کشسانی :۷۵دور باسن:۸۲بلندی شلوار:۷۰بلندی آستین:۴۶.سایز ۸۰:مناسب سایز ۷.۸سالدور سینه: ۸۸بلندی بلوز:۵۴دور کمر شلوار بدون کشسانی:۵۶ با کشسانی :۸۰دور باسن:۸۸بلندی شلوار:۸۰بلندی آستین:۴۸.

logo لطفا منتظر بمانید...
ثبت نام
سه شنبه 11 مهر 1402 03:15:39

کد10758-ست تدی بچه گانه وارداتی

  • کد : 10758
سایز 60:مناسب ۴.۵سال دور سینه: ۸۰ بلندی بلوز:۴۵ دور کمر شلوار بدون کشسانی:۴۶ با کشسانی :۷۰ دور باسن:۷۶ بلندی شلوار:۶۰ بلندی آستین:۴۴ . سایز 70: مناسب ۵.۶سال دور سینه: ۸۵ بلندی بلوز:۵۰ دور کمر شلوار بدون کشسانی:۵۰ با کشسانی :۷۵ دور باسن:۸۲ بلندی شلوار:۷۰ بلندی آستین:۴۶ . سایز ۸۰:مناسب سایز ۷.۸سال دور سینه: ۸۸ بلندی بلوز:۵۴ دور کمر شلوار بدون کشسانی:۵۶ با کشسانی :۸۰ دور باسن:۸۸ بلندی شلوار:۸۰ بلندی آستین:۴۸ .
وضعیت تمام شد